โปรเจคโรงไฟฟ้า หลีเฉิง 250MW


โปรเจคโรงไฟฟ้า หลีเฉิง 250MW

Module Type: Laminated module + fixing bracket

 

Cr. ภาพและข้อมูลจาก longi.com